این نشریه فقط از دانش پژوهان مجتمع آموزش عالی بنت الهدی مقاله می پذیرد.

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-110 

6. کنکاش نو در صحت نکاح زوجه امامیه وزوج حنفی

صفحه 99-110

معصومه شرف الدین الموسوی