اعضای هیات تحریریه

اسامی اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفباست.

مدیر مسئول

سید محمود کاویانی

رئیس مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

angoman.hodagmail.com

سردبیر

مریم برقعی

فقه و اصول استادیار/ مدیر گروه علمی - تربیتی فقه و اصول

m.borqheiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

فضه جوادی

فقه دانش پژوه

fezzeh.javadi120qmail.com

سید علی سید موسوی

سطح 4 حوزه استادیار

ali_musaviyahoo.com

فاطمه سیفی کناری

فقه خانواده مربی/ دبیر آموزشی- پژوهشی- تربیتی

aahoophbgyahoo.com

منیر کبیر

فقه مربی

kabir.mail5777gmail.com

صدیقه محقق

فقه دانش پژوه سطح 4

smohaghegh22gmail.com

معصومه نژادموسوی

فقه و اصول مربی/ عضو گروه فقه خانواده/ هیئت علمی

mostafavi.a.b.c.dgmail.com

مدیر داخلی

سارا شفیعی

روان شناسی مربی/ مدیر اداره امور پژوهشی

angoman.hodagmail.com

کارشناس نشریه

زکیه بحرینی

مدیریت دولتی کارشناس نشریات تخصصی

angoman.hodagmail.com

اعضای هیات تحریریه

رئیسه اختر

دکتری/ فقه خانواده دانش پژوه

raieesrizvigmail.com
09191988106

راضیه سادات حیدری

دکتری/ فقه خانواده دانش پژوه

sr.haodariyahoo.com
09393295395

فاطمه برهانی

کارشناسی ارشد/ فقه خانواده دانش پژ<ه

borfat65gmail.com
09192949882

مریم ورزدار

دکتری/ فقه خانواده دانش پژوه

maryam.varzdar400gmail.com
09121998849