اعضای هیات تحریریه

اسامی اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفباست.

مدیر مسئول

سید محمود کاویانی

رئیس مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

angoman.hodagmail.com

سردبیر

فاطمه سیفی کناری

فقه خانواده مربی/ دبیر آموزشی- پژوهشی- تربیتی

aahoophbggmail.com

اعضای هیات تحریریه

مریم برقعی

فقه و اصول استادیار/ مدیر گروه علمی - تربیتی فقه و اصول

m.borqheiyahoo.com

فهیمه حسینی

فقه خانواده دانش پژوه کارشناسی ارشد

s.s.hosseini.afggmail.com

ساجده زرگوش

فقه دانش پژوه سطح 4

sajida.2013yahoo.com

سید علی سید موسوی

سطح 4 حوزه استادیار

ali_musaviyahoo.com

منیر کبیر

فقه مربی

kabir.mail5777gmail.com

صدیقه محقق

فقه دانش پژوه سطح 4

smohaghegh22gmail.com

معصومه نژادموسوی

فقه و اصول مربی/ عضو گروه فقه خانواده/ هیئت علمی

mostafavi.a.b.c.dgmail.com

مدیر داخلی

سارا شفیعی

روان شناسی مربی/ مدیر اداره امور پژوهشی

angoman.hodagmail.com

کارشناس نشریه

الهام خبازی نژاد

روان شناسی/ اخلاق کارشناس نشریات تخصصی

angoman.hodagmail.com