تفاوت نفقه زوجه و اقارب در فقه امامیه

نویسندگان

چکیده

نیازهای حیاتی، به حفظِ نفس انسان وابسته است که وجوب تأمین آن در روابط زوجین و خویشاوندان، در ادله استنباط حکم شرعی آمده است. نویسنده، گلچین این ادله را کنار هم میگذارد تا از مقایسه آنها تفاوت نفقه زوجه و اقارب مشخص شود. شرط وجوب نفقه زوجه، ازدواج دائم، تمکین و هم­دینی است. پیمانی تشریعی به درازای زندگی مشترک، لاینقطع، بیتوجه به توان زوجین، مقدم بر همه نفقهها و دیون، نفقه مفوته دین، و در زمانهای سهگانه، قابل مطالبهاند. در نفقه اقارب، فقر منفق علیه، تمکن منفق و دوام این دو شرط است. اگر جای متمکن و فقر عوض شود، نفقه عکس و به تناوب واجب و ساقط میگردد. نفقه تابع پیوند خونی، بدیل­پذیر و در طول عمود نسبت الاقرب فالاقرب حتی نفقه کافر هم واجب است. تنها نفقه حال و آینده قابل مطالبه است نه گذشته. ضمانت اجرای آن به این تفصیل و قدرت ضمانت اجرای نفقه زوجه نیست.

کلیدواژه‌ها