تأملی بر ادله لفظی مخالفان تصدی مناصب حکومتی توسط زنان

نویسندگان

چکیده

 در پژوهش حاضر سعی شده است تا ادله لفظی (آیات و روایات) مخالفان تصدی مناصب حکومتی توسط زنان بررسی شود. امروزه با توجه به اهمیت و نقش زنان به عنوان نیمی از پیکره انسانی، موضوع مشارکت آنها در مناصب سیاسی و حکومتی جامعه مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. بر همین اساس و به­علت برخی شبهات فقهی درباره‌ ولایت سیاسی زنان، هدف از پژوهش حاضر بررسی آیات و روایاتی است که از جانب مخالفان حضور زنان در مناصب حکومتی مورد استناد واقع شده است. بدین منظور پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و با رویکردی فقهی– تفسیری ابتدا به نقل آیات و روایات موجود در زمینه عدم جواز تصدی مناصب حکومتی توسط زنان می­پردازد و سپس آنها را نقد و بررسی می­کند. نتیجه پژوهش حاضر نشان می­دهد که آیات و روایات مورد استناد مخالفان تصدی زنان به­طور قاطع دلالتی بر منع زنان از تمام مناصب حکومتی ندارد و هر یک به­نوعی مورد مناقشه و خدشه واقع شده­اند و همین امر موجب عدم قطعیت در استدلال به آنها می­شود. از این ادله می­توان در منع ولایت عام برای زنان در سطح حاکم امت اسلامی استفاده  کرد و حکم به ممنوعیت تصدی مقام رهبری و ولایت عام برای زنان داد، اما در سطوح پایین‌تر و در ولایاتی چون ریاست دولت، نمایندگی مجلس، وزارت و مدیریت‌های دیگر نمی‌توان حکمی این‌چنین داد.

کلیدواژه‌ها