جستاری نو در حکم پوشش گردشگری بانوان

نویسنده

چکیده

یکی از مهمترین مسائل علم فقه وحقوق و جامعه­شناسی مسئله جستار نو در حکم پوشش گردشگری بانوان است. رواج روزافزون گردشگردی در میان بانوان در عصر حاضر به­ویژه در کشورهای غیر اسلامی  بنابر دلایلی مانند علم­آموزی، سیاحت و... و با توجه به موقعیت جغرافیایی وآداب رسوم مختلف آن مناطق، نوع پوشش بانوان از یک طرف امکان  شهرت­یافتن آن و از طرفی  اضطرار و حتی به­واسطه تبلیغ اسلام­هراسی در میان مردم آنجا از جمله مسائلی است که موجب تحقیقات نو در احکام شده است. در نوشتار حاضر، حکم پوشش بانوان در دو محور کیفیت و کمیت پوشش بررسی می­شود و با ژرف­نگری در نقش موضوع­شناسی و پویایی فقه اسلامی به­دست می­آید که نحوه پوشش و کیفییت آن در مناطق مختلف، متفاوت است اگرچه مقدار پوشش در همه­جا یکسان و غیر قابل تغییر است.

کلیدواژه‌ها