زنان و اصلاح الگوی مصرف در سبک زندگی اسلامی

نویسنده

چکیده

امروزه رشد لجام‏گسیخته مصرف‏گرایى از معضلات بسیارى از کشورهاست. جامعه و کشور مصرف‏زده کمتر به خودکفایى می­رسد. این گرایش در تمام اقشار جامعه نفوذ کرده است و زنان نیز با آن رابطه‏اى دوسویه دارند. از سویى جمعیت انبوهى از مصرف‏کنندگان، زنان‏ هستند و از دیگرسو زنان بر الگوى مصرف دیگران به­ویژه افراد خانواده تأثیر می­گذارند، پس اصلاح الگوهاى مصرف در هرآنچه نگهدارى و حفظ آن اثر مثبت در اقتصاد فرد و جامعه دارد، ضرورى به­نظر مى‏رسد. در این ارتباط زنان مى‏توانند فرهنگ صرفه‏جویى را درون خانواده نهادینه کنند که این خود به فرهنگ‏سازى در کل جامعه منجر می­شود. بخش مهمى از آموزه‏هاى دینى در رابطه با مسائل اقتصادى ناظر به بیان الگوهاى مصرفى مطلوب از نظر شرع مقدس در سبک زندگی است. در نوشتار حاضر در ابتدا معیار کلى اسلام در این زمینه معرفى شده است، سپس با طرح مباحث اجتماعى مرتبط با بحث مصرف‏گرایى تأثیر تبلیغات بر مصرف‏گرایى زنان بررسى می­شود. آسیب‏هاى مصرف‏گرایى در جامعه زنان نیز از نکات مورد توجه نگارنده است که در قالب دو آسیب تجمل‏گرایى و مدگرایى آمده است. از آنجا که شناخت مصادیق زهد، قناعت، ساده‏زیستى و دورى از تجمل‏گرایى در زندگى حضرت زهرا (س) مى‏تواند انگیزه کافى به­ویژه در زنان مسلمان ایجاد کند ذیل هر بخش نمونه‏هایى از ساده‏زیستى و پرهیز از مصرف‏زدگى در زندگانى آن بزرگوار پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها