دیدگاه مذاهب اربعه درطلاق ثلاث در یک مجلس واحد

نویسنده

چکیده

زنى که از طرف یک مرد،سه­بار طلاق داده شود سه­طلاقه نامیده می‌شود و سه­‌طلاقه­کردن زن به معنی نفی رجوع مرد به زن  است  مگر اینکه زن با مرد دیگری به عنوان محلل ازدواج کرده و این مرد فوت کند یا محلل زن را طلاق دهد و دوباره مرد اولی او را به همسری انتخاب کند. از نظر فقه امامیه، مرد نمی­تواند همسرش را در یک مجلس واحد و به­صورت یک­جا سه بار طلاق دهد و احکام سه­طلاقه بر آن زن، بار شود و به­اصطلاح سه­طلاقه در یک مجلس صحیح نیست و در اینکه آیا یک طلاق محسوب می­شود یا خیر بحث است، اما در میان اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد اگرچه بیشتر آنان معتقدند سه­طلاق در یک مجلس واقع می­شود و در اینکه حکم به حرمت داده می­شود و یا خیر، اختلاف است.

کلیدواژه‌ها